Tři druhy pojišťoven (životní, neživotní a smíšené – kompozitní) mohou nabízet pojištění osob. Občanský zákoník definuje určité rozdíly mezi pojištěním od životní a od neživotní pojišťovny. Jaké přesně to jsou? Odpoví druhý díl článku (první je zde).

Pojištění osob od životní pojišťovny

Pojištění osob od životní pojišťovny může mít několik variant. Mezi nejčastější patří rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění nebo dříve rozšířené kapitálové životní pojištění.

Každé z těchto pojištění obsahuje povinnou část (tzv. hlavní pojištění) pro případ smrti nebo pro případ smrti a dožití (kapitálová složka). K tomuto hlavnímu pojištění je možné přidat další volitelná pojištění, třeba pro případ invalidity, úrazu, pracovní neschopnosti, závažných nemocí atd.

Pojistná událost hlavního pojištění musí být definována jako smrt, ne však jako úraz či nemoc s následkem smrti. Připojištění již mohou být definována jako např. invalidita následkem nemoci nebo úrazu, smrt následkem úrazu.

Pojištění osob od neživotní pojišťovny

Produkt pojištění osob od neživotní pojišťovny může mít prakticky 3 podoby

  • Pojištění pro případ nemoci nebo úrazu
  • Pojištění pro případ úrazu
  • Pojištění pro případ nemoci

Pojistnou událostí je úraz nebo nemoc, který má určitý následek. Tím může být smrt, invalidita, pracovní neschopnost atd. Pokud produkt umožňuje pojistit pouze úraz, jedná se o tzv. úrazové pojištění. Samotné pojištění nemoci může být použito například pro samostatné pojištění závažných nemocí, rakoviny atd.

U pojištění úrazu a nemoci není žádná povinná část, pokud si tak pojišťovna nestanoví svým rozhodnutím. Zákon ale žádné hlavní pojištění nestanovuje. Je tak možné pojistit např. jen riziko invalidity následkem úrazu/nemoci a trvalé následky úrazu bez nutnosti sjednávat i smrt následkem úrazu či nemoci.

Pojištění od smíšené (kompozitní) pojišťovny

Smíšená pojišťovna si může vybrat, zda bude nabízet životní pojištění nebo pojištění úrazu a nemoci. Zatím většina smíšených pojišťoven zvolila pro své hlavní produkty životní pojištění, které umožňuje přidat i kapitálovou složku. Doplňkově se lze setkat s pojištěním úrazu a nemoci, např. v ČPP. Varianty produktu Neon Invest a Life jsou životními produkty, Neon Risk je neživotním pojištěním.

Rozdíly životní vs. úraz a nemoc

Občanský zákoník má vlastní část popisující životní pojištění (§ 2833 až 2843), úrazové pojištění (§ 2844 až 2846) a pojištění pro případ nemoci (§ 2847 a 2848). Pojištění rizika smrti se liší v parametrech uvedených v tabulce.

Životní pojištění Pojištění úrazu a nemoci
Základní rozdíly dané zákony

 

Pojišťuje se stav uvedený v pojistných podmínkách. Není důležitá příčina tohoto stavu. Pojistnou událostí je např. smrt. Pojišťuje se stav popsaný v podmínkách, který nastal následkem nemoci nebo úrazu. Pojistnou událostí je např. úraz s následkem smrti.
Promlčení 10letá promlčecí lhůta 3letá promlčecí lhůta
Odstoupení pojistníka Do 30 dnů od sjednání Do 14 dnů od sjednání
Obmyšlená osoba Pojištění osob § 2829 Pojištění osob § 2829
Přerušení pojištění Defaultně: nepřerušuje se Defaultně: přerušuje se. Pojišťovna může v podmínkách upravit.
Výpověď po pojistné události Ze strany pojistitele není možná Možná do 3 měsíců po PU. Pojišťovna se může práva v podmínkách vzdát.
Výpověď smlouvy Ze strany pojistitele není možná Pojistitel bez uvedení důvodu ke konci pojistného období. Pojišťovna se může práva v podmínkách vzdát.
Výluka sebevraždy Možnost pojistitele neposkytnout pojistné plnění, pokud pojištění netrvalo alespoň dva roky před sebevraždou Bezprostřední příčinou smrti je úrazový děj. Právo odmítnout pokud „si úmyslně ublížil na zdraví“. Pojišťovna může stanovit čekací dobu (např. 2 roky) v podmínkách.
Prohlášení za mrtvého Pojištěn stav smrti Důkaz smrti – pojištěno
Domněnka smrti – nepojištěno

Život je komplikovaný 🙂

Pojištění úrazu a nemoci umožňuje mnohem jednodušší nastavení procesů. Pojištění neobsahuje žádnou kapitálovou složku a není tak třeba řešit věci typu AML (praní špinavých peněz), FATCA (americký daňový zákon), CRS (obdoba pro státy OECD) PEP (politicky exponovaná osoba). Proces sjednání pojištění může být řešen podobně jednoduše jako u pojištění vozidel nebo majetku, tj. pomocí akceptace zaplacením.

Kompletní pojištění úrazu a nemoci

Až do dnešního roku nebylo k dispozici pojištění úrazu a nemoci, které by obsahovalo pojištění všech hlavních životních situací. Jednalo se většinou o úrazové pojištění nebo pojištění určitých nemocí. Až v roce 2021 představila první společnost (Pillow pojišťovna) komplexní pojištění úrazu a nemoci obsahující všechna rizika včetně úmrtí následkem úrazu a nemoci.

U životního pojištění smrti nemá pojišťovna ze zákona možnost vypovědět pojištění ke konci pojistného období nebo po pojistné události. Důvod je jednoduchý: ochrana pojištěného. V okamžiku, kdy se začne zdravotní stav pojištěné osoby zhoršovat, nemůže pojišťovna sama pojištění ukončit a tak se vyhnout pravděpodobné výplatě peněz v budoucnu. Ze stejného důvodu se některé pojišťovny vzdávají tohoto práva výpovědi u některých připojištění, nejčastěji u:

  • pojištění invalidity (libovolného stupně)
  • pojištění závažných nemocí
  • pojištění trvalých následků nemoci

A zcela podobně se pojišťovna s pojištěním úrazu a nemoci kromě uvedených rizik může vzdát i práva na výpověď u samotného rizika smrti následkem úrazu či nemoci. Tím vyrovná tento parametr s životním pojištěním. Přesně tímto způsobem postupuje i Pillow pojišťovna a v rámci podmínek se vzdala práva na výpověď ke konci pojistného období nebo po pojistné události.

Čekací dobu pro sebevraždu může pojišťovna u pojištění smrti následkem úrazu či nemoci stanovit libovolně. Lze očekávat, že většinou bude rovna 2 rokům, což je obdoba hodnoty pro životní pojištění uvedená v občanském zákoníku. Dva roky zvolila i Pillow pojišťovna. Pro situaci, kdy soud prohlásí pojištěného za mrtvého na základě domněnky smrti, může pojišťovna vytvořit veřejný příslib.

Širší nabídka = lepší podmínky pro klienty

Zatímco dříve na komplexní pojištění osob měly „monopol“ pouze životní pojišťovny, Pillow pojišťovna jako první neživotní pojišťovna využila možnosti nabídnout komplexní pojištění. Pojištění lze uzavřít i on-line a celkem tak mají k dnešnímu dni čeští klienti 3 kompletní produkty pojištění osob on-line. Postupně přineseme podrobné srovnání nabídky všech těchto produktů.