V Česku (a obdobně v EU) existují 3 základní druhy pojišťoven: životní, neživotní a smíšené (kompozitní). Nebylo tomu tak vždy, dříve mohla pojišťovna nabízet jak životní pojištění, tak neživotní. Neživotní neznamená pojištění pro zombie :), ale například pojištění vozidel, majetku, cestovní pojištění.

Trochu z historie rozdělení

Rozdělení na životní a neživotní pojišťovny přišlo v roce 2009 a začalo platit od 1. listopadu 2012. Cílem evropské legislativy byla ochrana klientů s životním pojištěním. Přesněji s pojištěním, které má kapitálovou část, nepřesně „spořicí“ složku. U kapitálových pojištění je běžné, že klienti mají nárok na podíl na zisku z hospodaření pojišťovny. Ne každá pojišťovna asi dle zákonodárců fungovala férově a místo toho, aby se rozdělila o zisky s klienty, raději zisk z životního pojištění použila na podporu prodělečného pojištění vozidel nebo jiného neživotního pojištění. Zájme také bylo, aby produkt, který vytváří úspory pojistníků, byl oddělením více chráněn a mohl být lépe dozorován z pohledu slolventnosti pojišťovny.

Sice bylo také řešením zakázat pojišťovnám poskytovat kapitálové produkty a přenechat jejich nabídku pouze investičním a penzijním produktům, na to by ale silná loby pojišťoven nepřistoupila. A tak místo toho došlo k rozdělení všech produktů na dvě skupiny: životní a neživotní. A stanovilo se, že každá nově vzniklá pojišťovna po 1.11.2012 musí nabízet buď jen životní nebo neživotní produkty.

Zbývalo vyřešit co s pojišťovnami, které už zde byly a nabízely do té doby standardně všechny druhy produktů. Každá členská země EU si mohla vyjednat, že zůstanou zachovány jako tzv. smíšené (kompozitní) pojišťovny a rozdělí své účetnictví tak, aby životní a neživotní část byla oddělena.

Co jsou životní a co neživotní produkty?

Stejná evropská směrnice, která rozdělila pojišťovny, musela také popsat, co patří do životního a co do neživotního pojištění. Jednotlivé země EU si pak přepsaly příslušné články do svých zákonů. V případě Česka je to zákon č. 277/2009 Sb. a jeho příloha. Najdeme v ní seznam odvětví pro životní a neživotní pojištění. Životní druhy pojištění začínají takto:

Odvětví životních pojištění
I. Pojištění
a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného,
b) důchodu,
c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části.
II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.
III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investičním fondem.
IV. …

A začátek neživotní části důležitý pro pojištění osob je tento:

Odvětví neživotních pojištění
1. Úrazové pojištění
2. Pojištění nemoci
3. …

Co z toho plyne?

Je vidět, že i neživotní pojišťovna může nabízet pojištění úrazu a nemoci. Tedy nejen pojištění trvalých následků úrazu nebo závažných nemocí, ale také pojištění invalidity, pracovní neschopnosti nebo smrti, pokud jsou následkem úrazu nebo nemoci.

Naopak pouze životní pojišťovna může nabízet pojištění s kapitálovou složkou. Skrývá se pod názvy „pro případ dožití“, „důchodu“, „spojena s investičním fondem“.

Pro úplnost dodejme, že směrnice povoluje, aby životní pojišťovna měla navíc ještě povolení k provozování prvních dvou druhů neživotního pojištění, tedy „neživotní“ pojištění úrazu a nemoci.

Jakého typu jsou jednotlivé pojišťovny v Česku?

V tabulce uvádíme typ pojišťovny a v případě životních pojišťoven také informaci, zda má právo na nabízení neživotního pojištění odvětví 1 nebo 2. Již neuvádíme pojišťovnu AXA, která se v průběhu tohoto roku sloučí s pojišťovnou Uniqa.

Pojišťovna Typ pojišťovny Nabízí pojištění osob?
Allianz Kompozitní Ano
ČPP Kompozitní Ano
ČSOB pojišťovna Kompozitní Ano
Direct Neživotní
ERGO Kompozitní Ano
Generali Česká pojišťovna Kompozitní Ano
Hasičská VP Kompozitní Ano
Kooperativa Kompozitní Ano
Komerční pojišťovna Kompozitní Ano
Maxima Kompozitní Ano
MetLife Europe d.a.c Životní + 1 + 2 Ano
NN Životní pojišťovna Životní + 2 Ano
Pillow Neživotní Ano
Pojišťovna VZP Neživotní Ano
Simplea Životní Ano
Slavia Neživotní Ano
Uniqa Kompozitní Ano
Youplus Životní + 1 Ano

Pojištění osob dle typu pojišťovny

V druhé části článku přesně popíšeme rozdíl mezi pojištěním osob od životní a neživotní pojišťovny.