Jedná se o praktický dotaz mnoha klientů a finančních poradců: jak se chová pojištění v případě události pod vlivem alkoholu? Kdy mi pojišťovna zaplatí vše a kdy naopak část pojistné částky zablokuje? Přinášíme největší přehled a odpověď na naprostou většinu otázek.

Základní pravidlo zní: příčinná souvislost

Jdete z hospody a někdo vás bezdůvodně napadne. Jdete z hospody a nabourá do vás vozidlo, přestože jste dodržel pravidla, byl na přechodu a přecházel na zelenou. Ve všech těchto případech je situace jasná – pojišťovna nemá právo na krácení pojistného plnění.

Aby pojišťovna mohla využít svého práva na krácení či odmítnutí pojistného plnění v souvislosti s alkoholem, musí být mezi vaší opilostí a úrazem příčinná souvislost. Pokud i bez příčinné souvislosti pojišťovna nevyplatí celou částku, pak reklamujte u pojišťovny, následně u arbitra Česká asociace pojišťoven a pokud ani to nepomůže, pak jděte k soudu.

U mnoha situací je ale obtížné rozhodnout, zda příčinná souvislost byla nebo ne. Tedy pokud jdu opilý z hospody a spadnu ze schodů či na náledí – stalo by se to i kdybych nebyl opilý? Možná ano a vaše šance u soudu jsou nízké. I tyto situace ale mají dobré řešení pro obě strany, vás i pojišťovnu. Již dvě pojišťovny přímo do podmínek stanovili určitou toleranci, díky které víte, ve kterých situacích vám krátit pojistné plnění nebudou. O tom ale později.

Kde hledat omezení plnění

Podmínky jednotlivých produktů se liší a každá pojišťovna může přistupovat k alkoholu trochu jinak. Pokud chcete zjistit, jak je na tom právě vaše pojištění, musíte se dobře podívat. Omezení pojistného plnění v důsledku alkoholu může mít celkem 3 podoby.

  1. Výluky a krácení uvedené v pojistných podmínkách ve spojení s požitím alkoholu (či jiných návykových/omamných látek). Je třeba dobře přečíst pojistné podmínky, výluky k jednomu typu pojištění se bohužel mohou vyskytovat na více místech
  2. Výluka či krácení v souvislosti s trestným činem. Dle ustálené rozhodovací praxe soudů platí, že v případě zjištění 1 promile alkoholu v krvi, je dle poznatků lékařské vědy vždy vyloučena způsobilost řidiče bezpečně řídit a zahajuje se trestní stíhání. V případě škodné události se již ani nejedná o ohrožení, ale o skutečně nastalou událost se škodou na majetku a na zdraví (minimálně řidiče = pojištěné osoby).
  3. Obecná ustanovení Občanského zákoníku. Pokud pojišťovna v podmínkách nenapíše jinak, platí paragrafy zákona. Pojďme se tedy podívat, co se v něm píše. Platí totiž, že neznalost zákona neomlouvá 🙂

Občanský zákoník

Úvodem základní informace: část o alkoholu a pojištění se autorům moc nepovedla, je složitější, než by mohla být. Dokonce někdy vede i k tomu, že ji různí právníci vykládají jinak. Níže uvedeme nejčastěji používaný výklad, který zatím nebyl soudy zpochybněn (nevíme o tom).

Složitost se týká toho, že ustanovení o alkoholu není napsáno ve společné části platné pro všechny produkty pojištění osob (§ 2824 a následující). V části o životním pojištění se o alkoholu nemluví (§ 2833 a následující), až v části o úrazovém pojištění ano (§ 2844 a následující). Výklad je ten, že ustanovení popsaná v části úrazového pojištění se netýkají produktů životního pojištění. Dává to smysl, životní pojištění je popsáno jako pojištění určitého stavu, například smrti. Je jedno, z jaké příčiny smrt nastala, zda úrazem, nemocí nebo prohlášením soudu za mrtvého. Úrazové pojištění smrti není pojištěním stavu, ale úrazu, který měl konkrétní následek, a sice smrt. Tedy jednotlivé pododdíly zákoníku se týkají z podstaty různých produktů (nepřekrývajících se a navzájem se vylučujících), a to co je napsáno v části úrazové pojištění neplatí pro produkty životního pojištění, i kdyby smrt nastala následkem úrazu. Pokud tento výklad přijmeme, je situace již jednoduchá.

Plnění z životního pojištění v souvislosti s požitím alkoholu není zákonem nijak omezeno.

V případě pojištění úrazu již zákon stanovuje několik pravidel: možnost krácení až na jednu polovinu, v případě smrti ale jen když při tom pojištěný někomu těžce ublížil nebo ho zabil.  A navíc je zde „omluvenka“ pro speciální případy, kdy o alkoholu pojištěný nevěděl.

§ 2846
(1) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojistitel právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
(2) Právo podle odstavce 1 pojistitel nemá, obsahoval-li alkohol nebo návykovou látku lék, který pojištěný užil způsobem, který pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době působení léku nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k úrazu.

 Alkohol za volantem: výluka

Pokud je řidiči prokázáno, že za volant usedl s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustil se trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost. Tabulka ukazuje, že většina pojišťoven má v podmínkách ustanovení, které znamená nevyplacení pojistného plnění pachateli trestného činu.

Hlavní rozdíl je v případě smrti. Pokud pojištěný zemře při dopravní nehodě nebo v průběhu trestního řízení, nedojde k jeho odsouzení, trestní řízení je zastaveno (mrtvého nelze trestně stíhat). Pokud tedy pojišťovna váže výluku na odsouzení, nemůže výluku použít a bude krátit dle obecných podmínek pro požití alkoholu (nejčastěji o 50 %, viz další kapitola).

Pouze jedna z pojišťoven má v podmínkách nad rámec výluky trestného činu také právo neomezeně snížit plnění při „porušení povinnosti pojištěného počínat si tak, aby pojistná událost nenastala“. Tuto obecnou formulaci může pojišťovna použít nejen při řízení pod vlivem, ale i při mnoha dalších situacích.

Pojišťovna Snížení nebo odmítnutí v podmínkách pojišťoven při úrazu následkem řízení pod vlivem alkoholu
Allianz (ŽIVOT) Výluka pro všechna rizika: jednáním pojištěného, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle obecně závazných právních předpisů.
ČPP
(NEON Life)
Výluka pro všechna rizika: pokud k úrazu pojištěného došlo v souvislosti s jednáním pojištěného, pro které byl pravomocně odsouzen ze spáchání trestného činu.
Snížení pro všechna rizika (neomezeně): porušení povinnosti pojištěného počínat si tak, aby pojistná událost nenastala.
Generali (Můj život) Výluka pro všechna rizika: v důsledku nebo souvislosti s přípravou či spácháním úmyslného trestného činu pojištěným nebo při pokusu o něj.
Kooperativa (Flexi) Výluka pro všechna rizika: k úrazu pojištěného došlo v souvislosti s činem, pro který byl uznán vinným úmyslným trestným činem. Dále také snížení pro všechna rizika (až o 50 %) v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný soudem uznán vinným trestným činem.
KB poj. (Mutumutu) Snížení pro smrt (až o 50 %): úmrtí následkem úrazu, pokud jste svým jednáním spáchali trestný čin.
Výluka na ostatní rizika: při požití alkoholu vždy.
MetLife
(OneLife)
Výluka pro všechna rizika kromě smrti v hlavním pojištění: pojišťovna má dále právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který́ byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem.
NN
(Orange Risk)
Výluka pro všechna rizika: jako následek úrazu nebo nemoci, k nimž došlo v souvislosti s pácháním úmyslného trestného činu (ve všech jeho vývojových stádiích) pojištěným.
Pillow (pojištění úrazu a nemoci) Výluka pro všechna rizika: pokud pojištěný řídil s více než 1 ‰ a více alkoholu v krvi.
Snížení pro všechna rizika (o 50 %): pokud k úrazu došlo při dopravní nehodě ve vozidle, které řídila osoba s více než 1 ‰ alkoholu v krvi a nejednalo se o přepravu za úplatu.
Uniqa (Domino Risk) Výluka pro úraz, pracovní neschopnost: pojištění se nevztahuje na události, které vznikly v souvislosti s jednáním, pro které byl pojištěný uznán vinným ze spáchání úmyslného trestného činu.
Snížení pro smrt a invaliditu (o 50 %): v souvislosti s alkoholem, viz další tabulka.

Alkohol jinde: krácení

Pojistné podmínky jsou u většiny pojišťoven velmi dlouhé a složité. Prošli jsme 9 produktů a do tabulky vypsali maximální možné krácení při požití alkoholu a také informaci, zda plyne z podmínek nebo z občanského zákoníku. Pokud pojišťovna nabízela více variant pojištění smrti, soustředili jsme se na tzv. hlavní pojištění.

Výsledek je jednoduchý: nejčastěji je stanovena možnost krátit o polovinu, výjimečně je uvedeno neposkytnutí pojistného plnění. Pokud v případě smrti nebylo nic uvedeno a jednalo se o životní pojištění, pak s odkazem na občanský zákoník to znamená, že ke krácení nedochází. Otázkou je, zda dané pojišťovny nevykládají občanský zákoník jiným způsobem než výše uvedeným.

Pojišťovna (produkt) Maximální krácení
Allianz (ŽIVOT) Smrt: bez krácení (není v PP a jedná se o životní pojištění)
Invalidita: 50 % (není v PP, přebírá se OZ pro úraz)
PN: 50 % (není v PP, přebírá se OZ pro úraz)
Úraz: 50 % (není v PP, přebírá se OZ pro úraz)
ČPP
(NEON Life)
Smrt: 50 % (v PP, pokud vznikne v souvislosti s požitím)
Invalidita: 50 % (v PP, pokud vznikne v souvislosti s požitím)
PN: 50 % (v PP, pokud vznikne v souvislosti s požitím)
Úraz: 50 % (v PP, pokud vznikne v souvislosti s požitím)
Generali
(Můj život)
Smrt: bez krácení (není v PP a jedná se o životní pojištění)
Invalidita: 100 % (v PP neposkytne v důsledku užití …)
PN: 100 % (v PP neposkytne v souvislosti s požitím …)
Úraz: 50 % (není v PP, přebírá se OZ pro úraz)
Kooperativa (Flexi) Smrt: 50 % pokud způsobil těžkou újmu nebo smrt (v PP, pokud došlo následkem požití)
Invalidita: 50 % (v PP, pokud došlo následkem požití)
PN: 50 % (v PP, pokud došlo následkem požití)
Úraz: 50 % (v PP, pokud došlo následkem požití)
KB poj. (Mutumutu) Smrt: 50 % (v PP, v příčinné souvislosti s požitím)
Invalidita: 100 % (v PP, nekryje v příčinné souvislosti s požitím)
PN: 100 % (v PP, nekryje v příčinné souvislosti s požitím)
Úraz: nenabízí
MetLife (OneLife) Smrt: bez krácení (není v PP a jedná se o životní pojištění)
Invalidita: 50 % (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
PN: 50 % (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
Úraz: 50 % (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
NN (Orange Risk) Smrt: 50 % pokud způsobil těžkou újmu nebo smrt (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
Invalidita: 50 % (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
PN: 50 % (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
Úraz: 50 % (v PP, následkem toho, že poškozený požil)
Pillow
(pojištění úrazu a nemoci)
Smrt: 50 % pokud způsobil těžkou újmu nebo smrt (v PP, v důsledku požití)
Invalidita: 50 % (v PP, v důsledku požití)
PN: 50 % (v PP, v důsledku požití)
Úraz: 50 % (v PP, v důsledku požití)
Uniqa (Domino Risk) Smrt: 50 % (v PP, následkem požití)
Invalidita: 50 % (v PP, následkem požití)
PN: 50 % (v PP, následkem požití)
Úraz: 50 % (v PP, následkem požití)

Tolerance uvedená v podmínkách

Nejčastější formulace práva snížení uvedená v podmínkách je „pojistitel může snížit pojistné plnění až o jednu polovinu“. Každého tedy napadne, že je odkázán na rozhodnutí úředníka pojišťovny, zda v jeho případě určí 10 %, 30 % nebo 50 %, pokud vypil 3 skleničky vína, pak si zlomil ruku a doktor do zprávy zaznamenal informaci o alkoholu.

Dvě pojišťovny se rozhodly dát klientům větší jistotu a přímo v podmínkách uvádějí hodnotu alkoholu v krvi, do které nikdy nebudou krátit pojistné plnění. Jedná se o NN (tolerance 0,5 ‰) a Pillow (tolerance 0,8 ‰).

NN (Orange Risk)
Pro tyto účely stanovuje pojišťovna limity pro maximální snížení pojistného plněn. v závislosti na zjištěné hladině alkoholu v krvi bezprostředně po pojistné události následovně:
do 0,5 ‰ (včetně): pojistné plnění nebude sníženo (snížení 0 %)

Pillow (pojištění úrazu a nemoci)
Pro Vaši jistotu dodáváme, že Váš úraz nebudeme považovat za následek požití alkoholu, pokud budete mít hodnotu alkoholu v krvi do 0,8 ‰. To se netýká situací, kdy je zákonným předpisem zakázán výkon určité činnosti pod vlivem alkoholu (např. při řízení vozidla, v pracovní době, …). Pokud se budete vracet domů z dobré večeře, kde jste si dali 3 skleničky vína a smolně si při chůzi zlomíte nohu, máte jistotu, že peníze vyplatíme v plné výši.

Tolerance do každého produktu?

Zavedení tolerance pro všechny situace, kde není alkohol vyloučen nějakým zákonem či vyhláškou, je výbornou inovací. Pojištěný má jistotu, že pojišťovna nemůže zneužít obecného práva na krácení uvedeného v pojistných podmínkách. Přidají se k dvěma férovým pojišťovnám i ty ostatní?